Објавен повик за купување на земјоделско земјиште во државна сопственост под оранжерии и помошни објекти во функција на оранжериите

Објавен повик за купување на земјоделско земјиште во државна сопственост под оранжерии и помошни објекти во функција на оранжериите

Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство распиша јавен повик е доставување на понуди за интерес за купување на земјоделско земјиште во државна сопственост определено како технолошка целина на оранжеријата евидентирано во катастарот на недвижности како нива под оранжерии, нива под помошни објекти, нива под објекти за примарна обработка на земјоделски производи и земјиште меѓу објекти со мери и граници определени со геодетски елаборат и на земјиште во државна сопственост определено како технолошка целина на стопански двор евидентирано во катастарот на недвижности како нива под помошни објекти, нива под објекти за примарна обработка на земјоделски производи и земјиште меѓу објекти со мери и граници определени со геодетски елаборат.

КОЈ МОЖЕ ДА УЧЕСВУВА НА ПОВИКОТ

Право на учество на јавниот повик има физички лица и правни лица кои во катастарот на недвижности се запишани како сопственици на оранжеријата и помошните објекти во функција на оранжеријата, односно на објектите во стопанскиот двор.

На јавниот повик не може да се дава заедничка понуда од повеќе физички лица и правни лица и истата ќе се смета за неважечка.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Учесниците на јавниот повик за доставување на понуди за интерес за купување на земјоделско земјиште во државна сопственост под оранжерија и помошните објекти во функција на оранжеријата, односно на објектите во стопанскиот двор се должни да ја достават следната документација:

-доказ за стекнато право на сопственост со оранжерии и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно со објектите во стопанскиот двор,

-имотен лист за запишано право на сопственост на оранжериите и помошните објекти во функција на оранжеријата, односно на објектите во стопанскиот двор,

-тековна состојба од Централен регистар на Република Северна Македонија за правни лица или копија од лична карта за физички лица,

-геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени за нумерички подтоци за купување на земјоделско земјиште во државна сопственост под оранжерија, помошни објекти во функција на оранжеријата, односно на објектите во стопанскиот двор,

-имотен лист за земјоделското земјиште за кое се доставува понудата за интерес за купување,

-процена на пазарна вредност на земјоделското земјиште предмет на понудата изготвена согласно со Методологијата за процена на пазарната вредност на земјоделското земјиште во државна сопственост под оранжерии и објекти кои се во функција на земјоделското производство („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/18), изготвена од Министерство за правда – Биро за судски вештачења,

-изјава нотарски заверена за начинот на плаќање на купопродажната цена и

-изјава нотарски заверена дека земјоделското земјиште во државна сопственост предмет на понудата ќе го користи за земјоделско производство без промена на неговата намена и промена на функционалноста на целината во период најмалку од 30 години сметано од денот на склучувањето на договор за продажба.

2.Потребната документација се доставува во оргинал или фотокопија заверена на нотар.

РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРИЈАВИ

Рокот за поднесување на понуди за интерес за купување на земјоделско земјиште во државна сопственост под оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно на објектите во стопанскиот двор е во времетраење од 60 дена сметано од денот на објавувањето на јавниот повик во дневните весници, а се доставуваат до писарницата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство – Скопје.

За повеќе информации на следниот ЛИНК.