Објавен јавен оглас за доделување на техничка поддршка за маркетинг на земјоделски производи и нивни преработки

Објавен јавен оглас за доделување на техничка поддршка за маркетинг на земјоделски производи и нивни преработки

Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство објави јавен оглас за доделување на техничка поддршка за помош за маркетинг на земјоделски производи и преработени земјоделски производи – трошоци за изработка на елаборати и спецификации за регистрација и заштита на називот на земјоделските и прехранбените производи со ознака за потекло, географска ознака и ознака за гарантиран традиционален специјалитет.

Корисници на мерката може да бидат група на оператори кои се занимаваат со производство, преработка и трговија на ост земјоделски производ нез раслика на нивниот правен облик.

Финансиската подршка изнесува 80% од вкупната вредност до максимум 300 000 денари. За подетални информации на следниот линк.