Обезбедување на благосостојба и здравје на говедата во вашата фарма

Обезбедување на благосостојба и здравје на говедата во вашата фарма

Обезбедувањето на здравјето и благосостојбата на говедата на фармата е од клучно значење за нивната продуктивност и севкупниот успех на фармата.

Еве неколку основни совети за одржување на здравјето на кравите:

 1. Редовна ветеринарна нега: Воспоставете врска со локален ветеринар кој е специјализиран за крупен добиток. Закажете редовни прегледи и вакцини за вашите говеда за да спречите појава и да ги решите здравствените проблеми навремено.
 2. Вакцини и превенција од болести: Следете го распоредот за вакцинација препорачан од вашиот ветеринар за да ги заштитите вашите говеда од вообичаени болести. Спроведување мерки за биосигурност за да се сведи на минимум ризикот од пренос на болести.
 3. Исхрана: Обезбедете добро балансирана исхрана која ги задоволува нутритивните потреби на вашите говеда. Работете со нутриционист за крупен добиток за да направите соодветен план за хранење прилагоден на вашето стадо. Обезбедете пристап до чиста и свежа вода на животните во секое време.
 4. Управување со пасиштата: Спроведувајте добри практики на напасување на добитокот за да се спречи прекумерното пасење и да се одржи здравјето на пасиштата. Следете го квалитетот на сточната храна за да се уверите дека ги задоволува нутритивните потреби на говедата.
 5. Засолниште и удобност: Погрижете се животните да имаат пристап до чисто, суво и удобно засолниште, особено за време на екстремни временски услови. Правилната постилка може да помогне да се спречат повредите и да се подобри удобноста.
 6. Хигиена и чистота: Одржувајте чисти и санитарни услови во амбарите, просториите за молзење и местата за хранење за да го намалите ризикот од инфекции. Редовно чистете ја и дезинфицирајте ја опремата и објектите.
 7. Контрола на паразити: Направете план за контрола на внатрешните и надворешните паразити. Консултирајте се со вашиот ветеринар за соодветни третмани и време.
 8. Нега на чапунки: Редовно проверувајте ги и режете ги чапунките на вашите говеда за да спречите куцање и проблеми поврзани со чапунките. Правилната нега на чапунките е од суштинско значење за нивната подвижност и благосостојба.
 9. Управување со стресот: сведете ги стресните фактори во околината на минимум. Ракувајте со говедата мирно и нежно, избегнувајте ненадејни промени во рутината и обезбедете тивка средина со низок стрес.
 10. Управување со осеменување и телење: Обрнете големо внимание на процесот на осеменување и телење. Осигурајте се дека кравите добиваат соодветна грижа пред осеменување и после телење за да се намалат компликациите.
 11. Следење и водење евиденција: Водете детална евиденција за здравствената историја, третманите и репродуктивниот статус на секое грло. Редовно следете ја состојбата на телото, тежината и однесувањето за знаци на болест.
 12. Подготвеност за итни случаи: Имајте план за итни случаи, како што се тешки временски неприлики или појава на болести. Погрижете се да ги имате потребните резерви и ресурси за такви ситуации.
 13. Обука и едукација: Континуирано едуцирајте се себеси и работниците на фармата за најдобрите практики за здравјето и управувањето со кравите. Останете информирани за новите технологии, истражувања и случувања на теренот.
 14. Генетска селекција: Размислете за осеменување со генетски особини кои промовираат здравје и отпорност на болести во вашето стадо.

Со давањето приоритет на здравјето и благосостојбата на говедата преку соодветна грижа, исхрана и превенција на болести, можете да одржите просперитетно и продуктивно стадо на вашата фарма. Редовните консултации со ветеринар и активоста на вашиот пристап кон здравјето на говедата ќе придонесат за долгорочен успех на вашата фарма.

Советодавен центар за земјоделство и рурален развој