Благосостојба на животните

Благосостојба на животните

Благосостојбата на животните на фармата е од голема важност, не само етички туку и за одржливоста и продуктивноста во сточарското производство. Обезбедувањето добра благосостојба на животните вклучува обезбедување соодветна грижа, управување и услови за живот кои ќе им овозможат на животните да го имаат природно однесување, добро здравје и да го намалат стресот.

Еве неколку клучни аспекти што треба да се земат предвид за благосостојбата на животните на фармата:

Соодветни услови за домување и живот

Обезбедете им на животните соодветен простор, засолниште и удобни места за одмор погодни за нивниот вид и возраст. Ова вклучува соодветна вентилација, контрола на температурата и заштита од екстремни временски услови.

Исхрана и вода

Погрижете се животните да добијат балансирана исхрана соодветна за нивните физиолошки потреби. Пристапот до чиста и свежа вода треба да биде достапен во секое време.

Здравствена заштита и ветеринарнарни услуги

Редовно следете го здравјето на животните и веднаш преземете соодветни мерки при знаци на болест или повреда. Воспоставете програма за здравје на стадото и повикајте ветеринар кога е потребно.

Хумано ракување и транспорт

Користете техники за ракување со низок стрес кога работите со животни на фармата. За транспорт на животните треба да се обезбедат соодветни услови на капацитетот за утовар и истовар.

Избегнување на пренатрупаност

Многу животни на едно место кое не го задоволува капацитетот може да доведе до стрес, агресија и ширење на болести. Одржувајте соодветен простор за чување на животните за да се обезбеди благосостојба на животните.

Превентивни мерки против болести

Спроведување на биосигурносни мерки за спречување на внесување и ширење на болести меѓу животните.

Збогатување на животната средина

Збогатете ја животната средина за да поттикнете природно однесување. Ова може да вклучува обезбедување на предмети за игра, социјална интеракција и ментална стимулација.

Мерки за ублажување на болка

Доколку е потребно, користете мерки за ублажување на болката и анестезија за одредени процедури, како што се кастрација или каутеризација, за да се минимизира болката и вознемиреноста.

Следење и водење евиденција

Редовно следете ги индикаторите за благосостојбата на животните и правете детална евиденција за да го следите здравјето и благосостојбата на животните со текот на времето.

Обука и едукација

Обезбедете им на вработените на фармата соодветна обука за практики во сточарство и принципи за благосостојба на животните за да се осигурате дека ги поседуваат знаењата и вештините потребни за правилна грижа за животните.

Усогласеност со прописите за благосостојба на животните

Почитувајте ги релевантните закони и прописи за благосостојба на животните, осигурувајќи дека практиките на фармата се усогласени со националните стандарди и најдобрите сточарски практики.

Подобрувањето на благосостојбата на животните на фармата не само што им користи на самите животни, туку придонесува и за севкупната ефикасност и одржливост. Оваа одржливост и ефикасност не само на фармата туку и на целокупниот земјоделскиот систем. Инвестирањето во добри практики за благосостојба на животните, е од огромно значење за квалитетот и квантитетот на производите од животинско потекло.

Советодавен центар за земјоделство и рурален развој ви стои на располагање за користење на финансиска поддршка во инвестиции за подобрување на благосостојбата на фармата.