Советување

Uslugi-Sovetuvanje

Бројни испитувања во светот ја аргументираат важноста и улогата на советодавните служби во преносот на знаење и новите технолошки достигнувања за развој на одржливо земјоделство и подигнување на квалитетот на живот во руралните средини. Забрзаниот економски развој  и промените кои го опфаќаат земјоделството во руралните средини се фактор кој влијае за подoбрување на вештините и пристапот на советниците/консултантите кои се занимаваат со советување.

Советодавни услуги кои ги дава СОВЕТОДАВНИОТ ЦЕНТАР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ:

  • Техничко технолошко унапредување на земјоделските стопанства и  правни субјекти, давање на стручни совети и инструкции од областа на земјоделството и руралниот развој со цел да се подигне конкурентноста;
  • Давање на посебни услуги за земјоделските стопанства, правните субјекти, институциите, единиците на локалната самоуправа и невладините организации (развојни планови, инвестициони програми, деловни планови, менаџирање со стопанството, анализи, студии, развој на руралните средини и др.) како и спроведување на едукација, давање на стручни совети и техничка помош на корисниците од мерките за рурален развој;
  • Поддршка и давање на стручна помош во основање на различни облици на здружување на земјоделските стопанства;
  • Планирање и ускладување на советодавните програми со АПРЗ
  • Организирање, учество и настап на стручните настани, манифестации, конференции и изложби.
  • Останати советувања од областа на земјоделството и руралниот развој

СОВЕТОДАВНИОТ ЦЕНТАР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ ви нуди вистинска насока за развој и поддршка на конкурентни земјоделски стопанства. За таа цел искористете ги бенефитите од професионалниот тим на нашата компанија и уште веднаш почнете да го развивате вашето земјоделско стопанство.

За повеќе информации околу советувањето можете да се обратите преку нашата контакт форма или директно на телефонскиот број: 076 749 833 и 070 934 439