ФИТР објави конкурс  за грантови за технолошки развој за економски раст

ФИТР објави конкурс  за грантови за технолошки развој за економски раст

По објавениот конкурс на ФИТР, Советодавен центар за земјоделство и рурален развој “Триумф Консалтинг“ Битола посредува  околу подготовката на апликациите во делот на земјоделството и руралниот развој. Дозволете вашата апликација да биде изработена точно и навремено од тимот професионалци.

Фондот за иновации и технолошки развој на ден 27.03.2023 година, објави Јавен конкурс за поднесување на предлог-проекти за финансирање под Инструментот за поддршка Кофинансирани грантови за технолошки развој за забрзан економски раст.

Целта на поддршката е претпријатијата да создадат услови за надминување на последиците од економската криза, да остварат забрзан раст, да ја зголемат конкурентноста на меѓународните пазари и отпорноста на пандемиски и климатски кризи, преку воведување на нови, иновативни, напредни, „зелени” и дигитални технологии за нивна трансформација.

Преку овој Инструмент Фондот обезбедува финансиска поддршка: 

– до 70% (седумдесет проценти) од вкупниот буџет на проектот, но не повеќе од 2.500.000,00 (два милиони и петстотини илјади) денари за претпријатија и ПЗУ чиј просечен број на вработени е до 10 (десет) вработени и чиј годишен приход во последните две години е помал од 50.000,00 (педесет илјади) евра.

– до 70% (седумдесет проценти) од вкупниот буџет на проектот, но не повеќе од 5.000.000,00 (пет милиони) денари, за претпријатија и ПЗУ чиј просечен број на вработени е од 10 до 50 вработени и чиј годишен приход во последните две години е поголем од 50.000,00 (педесет илјади) евра, а помал од 2.000.000,00 (два милиони) евра, финансирање до 70% од вкупниот буџет на проект.

– до 60% (шеесет проценти) од вкупниот буџет на проект, но не повеќе од 10.000.000,00 (десет милиони) денари за претпријатија и ПЗУ чиј просечен број на вработени е од 50 до 250 и чиј годишен приход во последните две години е поголем од 2.000.000,00 (два милиони) евра, а помал од 10.000.000,00 (десет милиони) евра, финансирање.

Советодавен центар за земјоделство и рурален развој “Триумф Консалтинг“ Битола посредува  околу подготовката на апликациите во делот на земјоделството и руралниот развој. Дозволете вашата апликација да биде изработена точно и навремено од тимот професионалци.

Рокот за аплицирање на јавниот повик е до 05.05.2023 година, до 14:00 часот.

СЦЗРР