МЗШВ објави Јавен Повик од Програмата за капитални субвенции за развој на плански региони во областа на земјоделството и руралниот развој за 2024 година

МЗШВ објави Јавен Повик од Програмата за капитални субвенции за развој на плански региони во областа на земјоделството и руралниот развој за 2024 година

Предмет на овој јавен повик е реализација на средствата утврдени согласно Буџетот на Република Северна Македонија за 2024 („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.283/23) раздел 140.01 – Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, програма 3 – Земјоделство и рурален развој, потпрограма 30 Земјоделство, ставка 489 – Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации во износ од 32.000.000,00 денари чии средства ќе се користат за субвенционирање на проекти кои имаат за цел подобрување на пристапот до обработливи површини во подрачја на интензивна земјоделска дејност.

Право на учество на јавниот повик имаат центрите за развој на планските региони на територијата на Република Северна Македонија, регистрирани согласно Законот за рамномерен регионален развој.

Крајниот рок на доставување на барањето е најдоцна до 1 Февруари 2024 година. 

За повеќе информации за овој повик на следниот ЛИНК