Објавен оглас за закуп на државно земјоделско земјиште над 3 ха

Објавен оглас за закуп на државно земјоделско земјиште над 3 ха

Врз основа на член 21-a став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19, 178/21 и 91/23), а по претходно добиена согласност од Владата на Република Северна Македонија и донесена Одлука за давање на согласност на Јавен оглас бр.02/23 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.216/23), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува ЈАВЕН ОГЛАС бр.02/23 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање.

Повеќе за огласот на следниот ЛИНК.

Советодавен центар за земјоделство и рурален развој ви стои на располагање за подготовка на целокупната документација.