10 причини да основате земјоделска задруга со новиот закон за задруги

10 причини да основате земјоделска задруга со новиот закон за задруги

Новиот закон за задруги донесен во мај 2023 година, предвидува основање на земјоделска задруга со минимум 5 физички или правни лица. Со овој закон се олеснува формирањето, а тоа ќе ги поттикне земјоделските производители кон основање на нови земјоделски задруги и зголемување на конкурентноста.

Земјоделските задруги можат да донесат бројни придобивки за земјоделските стопанства, кои се занимаваат со земјоделска дејност. Еве десет причини зошто формирањето на земјоделска задруга е предност за земјоделките производители:

Колективна моќ за преговарање:

Како задруга, земјоделските стопанства можат да ги здружат своите ресурси и да преговараат за подобри цени за инпути како семиња, ѓубрива, машини и други набавки. Ова помага да се намалат трошоците и да се зголеми вкупната профитабилност на членовите.

Споделување на ризик:

Работејќи како задруга, земјоделците можат колективно да ги поделат ризиците поврзани со непредвидливи фактори како што се временските услови, флуктуациите на пазарот и болестите на земјоделските култури и животните. Оваа поделена одговорност обезбедува безбедносна мрежа за индивидуалните земјоделци во време на непогоди.

Пристап до кредити и финансирање:

Земјоделските задруги често имаат подобар пристап до кредити и можности за финансирање од индивидуалните земјоделци. Тие можат да обезбедат заеми по поповолни услови, овозможувајќи им на членовите да инвестираат во модерна опрема, технологија и инфраструктура.

Споделување на знаење и обука:

Задругите ја олеснуваат размената на знаење, експертиза и најдобри практики меѓу членовите. Оваа кооперативна средина за учење ја подобрува земјоделската продуктивност, ефикасност и одржливост.

Зголемување на економската оправданост:

Со заедничка работа, земјоделските стопанства можат да имаат корист од зголемување на економската оправданост во производството и маркетингот. Купувањето на големо и заедничките маркетинг стратегии водат до заштеда на трошоци и зголемена конкурентност на пазарот.

Пристап до пазар:

Земјоделските задруги им обезбедуваат на членовите подобрен пристап до пазарот. Со консолидирање на нивните производи, задругите можат да продаваат во поголеми количини, да привлечат подобри купувачи и да влезат на нови пазари до кои може да биде тешко да пристапат индивидуалните земјоделци.

Додавање вредност и преработка на производите:

Задругите често инвестираат во капацитети за додавање вредност и преработка, дозволувајќи им на членовите да ги трансформираат примарните земјоделски производи во производи со повисока вредност. Ова може да доведе до зголемен профит и намалени загуби по бербата наземјоделските производи.

Развој на инфраструктурата:

Задругите можат колективно да инвестираат во основната инфраструктура, како што се системи за наводнување, капацитети за складирање и транспортни мрежи, кои имаат корист за сите членови и ја подобруваат севкупната земјоделска продуктивност.

Застапување и преставување:

Како обединет ентитет, земјоделските задруги имаат посилен глас во застапувањето на политиките и интересите на своите членови на локално, регионално и национално ниво, влијаејќи врз политиките во земјоделскиот сектор.

Социјални придобивки и придобивки од заедницата:

Земјоделските задруги поттикнуваат чувство на заедница и соработка меѓу земјоделците. Тие промовираат социјална интеракција, го поддржуваат руралниот развој и придонесуваат за севкупната економска и социјална благосостојба на земјоделската заедница.

Накратко, земјоделските задруги нудат бројни предности за земјоделските стопанства, кои се движат од подобрена моќ за преговарање и споделување на ризик до зголемен пристап до кредити, споделување на знаење и развој на инфраструктурата. Со заедничка работа, земјоделците можат да ја подобрат својата конкурентност, одржливост и севкупен успех во земјоделскиот сектор.