Исплатени субвенциите за предадено грозје во регистриран капацитет

Исплатени субвенциите за предадено грозје во регистриран капацитет

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денес ја реализираше исплатата за дополнителните директни плаќања за произведено и предадено грозје во регистрирани капацитети за производство на вино во Република Северна Македонија.

Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои имаат површини под лозови насади и остварено производство на винско грозје од реколта 2022 година, кое е предадено во регистрирани капацитети за производство на вино во Република Северна Македонија или е преработено за потребите на сопствениот преработувачки капацитет регистриран за производство на вино во Република Северна Македонија. Висината на дополнителните директни плаќања изнесува 2 денари по килограм.

По административната обработка на барањата и утврдувањето на исполнетоста на критериумите од уредбата за поблиски критериуми, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања, Агенцијата изврши исплата спрема 5851 корисник на чии сметки се трансферирани 199.4 милиони денари.