МЗШВ објави повик за запишување на ЛАГ- ови

МЗШВ објави повик за запишување на ЛАГ- ови

Согласно член 89 став 6 од Закон за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18, 27/19, 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 152/19, 244/19, 275/19, 110/21, 123/22 и 65/23) и член 4 од Правилникот за поблиски услови за запишување во евиденцијата на Локална акциона група, постапката за упис, потребната документација и начинот на водење на документацијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/13 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 168/23), Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува ЈАВЕН ПОВИК БР. 01/23 за запишување во евиденција на Локалната акциона група (ЛАГ).

Повеќе информации на следниот ЛИНК