Одгледување шампињони

Одгледување шампињони

Одгледувањето шампињони е значително подобрено во последните години благодарение на  примена на научни сознанија и технолошки иновации. Кај нас  има потенцијал за унапредување, модернизација и унапредување на производството на печурки. Ако одлучите да одгледувате шампињони, мора да знаете сè за просториите во кои се одгледуваат овие печурки.

Одгледувањето печурки не е лесен процес. За правилен раст и добар принос на шампињоните, неопходно е да се избере вистинската просторија. Најважно е во таа просторија да има оптимални услови во кои шампињоните ќе растат од самиот почеток на одгледувањето до бербата.

За  производство на печурки  во домашни услови обично се погодни темни и влажни простории. Таква соба е, на пример, визбата.

Современото производство на печурки подразбира изградба на помали или поголеми хали. Тоа се т.н. тунели кои мора да бидат изградени според соодветни стандарди и да исполнуваат оптималните услови за одгледување. Просториите за производство мора секогаш да бидат чисти, со можност за вентилација. Најважен услов за добар принос на печурки е температурата.

Оптимална температура за одгледување на шампињони

Шампињоните за време на нивниот развој бараат различни температури. Многу се чувствителни и треба да се внимава на тоа. Неопходно е просторијата или салата во која одгледувате печурки да содржи уреди за загревање и ладење на воздухот, како и регулатор на температурата.

Во текот на целиот циклус на растење на печурките, покрај температурата на воздухот, мора да се земе предвид и температурата на подлогата(супстратот). Доколку температурата на подлогата во било кое  време надмине 30 степени, потребно е што поскоро да се излади производната хала или тунелот, бидејќи температурите над 30 степени може да го уништат мицелиумот.

Влага, светлина и квалитетен воздух за печурки

Растењето на шампињоните започнува во фазата кога мицелиумот расте низ компостот и покривниот слој. Оптималната температура во оваа фаза и во моментот на формирање на плодните тела е помеѓу 15 и 17 степени.

Оптималната температура на просторијата за одгледување шампињони  во фазата на развој на мицелиумот е околу 25 степени.

Мицелиумот шампињоните  ќе го пораснат  за 8 до 10 дена, а потоа потребно е да се намали температурата за 5 до 7 степени.

Повисоката температура во производствената просторија ќе го забрза растот, но и ќе го намали квалитетот на печурките.

Во самата подлога, температурата за време на бербата на печурките е обично од 15 до 17 степени. Доколку температурата е повисока за време на бербата може да се случи стебленцата на печурките да се издолжат. Од друга страна, ако  температурата е пониска од 15 степени, времето на пораст се продолжува. На овој начин печурките ќе бидат поквалитетни.

Собраните печурки се чуваат на температура од околу 2 степени.

Влага,светлина и квалиет на воздух за одгледување шампињони

Покрај температурата, потребно е да се одржува и оптималната влажност во производните простории. Релативната влажност во халите  треба да биде помеѓу 85 и 95%.

Во текот на целиот производствен процес неопходно е присуството на свеж воздух. Неопходно е да се овозможи редовно проветрување во сите фази на растење на шампињоните. Присуството на јаглерод диоксид негативно влијае на растот и развојот на печурките. Неговата концентрација во воздухот не смее да надмине 0,5%.

Директната светлина не влијае негативно на растот на печурките, но може да предизвика сушење на површините. Можно е да се промени бојата на плодиштето и да го забрза развојот на причинители на болести и штетници, пишува Агромедиа.