Субвенции за лозови насади и произведено грозје за 2023 година

Субвенции за лозови насади и произведено грозје за 2023 година

Според Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2023 година субвенциите за одржување лозови насади за 2023 година изнесуваат 12 000ден/ха, а за произведено грозје 28 000 ден/ха

1.12.Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за одржување на постоечки лозови насади

-корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои имаат површина под лозови насади и се регистрирани  во Единствениот регистар на земјоделски стопанства,

-Минималната површина под лозови насади  е 0,2 ха, а минималниот потребен број на садници е  1389 садници по хектар, за лозови насади подигнати до пролет 2022 година,

-Висината на директните плаќања  изнесува 12 000 ден по ха за сите лозови насади и

-Висината на поддршката од алинеја 3 од оваа под мерка се намалува со зголемување на пријавенит површини и тоа:

од 0,2ха до 10ха 100%

од 10ха до 30ха 60% и

бад 30 ха 30% збирно за сите сорти.

1.13. Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.12 за остварено производство  на грозје

-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопнаства кои се корисници на подмерка 1.12 од уредбата, а оствареното производство на грозје  е предадено на  регистриран откупувач вклчучитечлно и произведеното грозје  за потребите на сопствениот преработувачки капацитет или производството е користено за домашни потреби или продадно на пазар,

-Висината ма дополнителните директни плаќања изнесува 28 000 ден по ха и

-Висината на поддршката од алинеја 2 од оваа подмерка се намалува со зголемување на пријавените површини и тоа:

Од 0,2ха до 10ха 100%

Од 10ха до  30ха 60% и

Над 30ха 30% збирно за сите сорти.

СЦЗРР