Јавен повик за барање за исплата во рибарството и аквакултура

Јавен повик за барање за исплата во рибарството и аквакултура

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој објави  Јавен повик бр.2/2022 за  доставување на барања за исплата на средства  од Програма за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2022 година.

Право на користење на средства по мерка 1.8 имаат концесионери на риби од риболовни води. Максимална вредност на прифатливи трошоци по корисник е:

-до 30 000 денари за заштита на риболовните резерви и рекреативни зони,

-до 150 000 ден за заштита на риболовни зони,

-до 400 000 ден за заштита на риболовни подрачја.

Право на користење на средства по мерка 2.2 имаат субјекти кои поседуваат дозвола за производство на порибителен материјал од рибник и субјекти кои се регистрирани  за дејност аквакултура и се запишани во регистарот на одгледувачи на риби во МЗШВ. Максимална вредност  на прифатливи трошоци се: 40% од вредноста на набавениот или сопствениот подмладок.

Повеќе информации за јавниот повик може да прочитате на следниот ЛИНК. За било каква информација и средување на документацијата обратете се во СЦЗРР Битола.

СЦЗРР