Исплатена дополнителна поддршка – субвенции за регистрирани земјоделци

Исплатена дополнителна поддршка – субвенции за регистрирани земјоделци

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денес ја реализираше исплатата на дополнителната државна помош од 20% за носители на земјоделски стопанства кои се регистрирани вршители на земјоделска дејност согласно законот за вршење на земјоделска дејност или регистрирани како индивидуални земјоделци согласно законот за пензиското и инвалидското осигурување.

Дополнителната помош се доделува на земјоделски стопанства кои се корисници на директните плаќања и имаат пријавени соодветни површинии животни :

– од минимум 5 до максимум 50 ха пријавена површина со поледелски култури со задолжителна употреба на сертифициран семенски материјал

 – од минимум 1 до максимум 5 ха пријавена површина со градинарски култури

– од минимум 1 до максимум 5 ха пријавена површина со овошни насади

– од минимум 1 до максимум 10 ха пријавена површина со лозови насади

– од минимум 10 до максимум 50 грла говеда

– од минимум 101 до максимум 500 грла овци

 – од минимум 50 до максимум 150 грла кози

– од минимум 6 до максимум 50 грла-маторици

– од минимум 50 до максимум 100 пчелни семејства