Новогодишна честитка

Новогодишна честитка

Уште една година е зад нас. Година исполнета со многу предизвици, настани, искушенија. Некои беа тажни, а некои радосни. Година во која се носеа многу одлуки.

Постари сме за една година, но сме побогати со искуство. Сеќавајте се на убавите моменти, а лошите не ги заборавајте. Тие нека ви бидат патоказ за полесно да донесете одлука која ќе ви помогне да бидете подобри, посреќни, побогати.

Пред нас е нов период, година со нови предизвици, нови надежи, нови одлуки.

Во тие предизвици заедно со вас е и тимот на Советодавен центар за земјоделство и рурален развој „Триумф консалтинг“.

Почитувани земјоделци ви посакуваме Новата 2023 година да ви биде исполнета со многу здравје и среќа.  Нека донесе бериќет и радост во сите домови.

 Ви посакуваме сила со која ќе можете да се справите со сите предизвици во вашите земјоделски стопанства и да се искачите на пиедесталот на горди земјоделци со достоинствен и среќен живот.  Нека ви се исполнат сите желби и да споделуваме сите само убавини и успеси.

Среќни празници ви пожелува тимот на

Советодавен центар за земјоделство и рурален развој

„Триумф консалтинг“ Битола

New Year’s card

Another year is behind us. A year filled with many challenges, events, temptations. Some were sad and some were happy. A year in which many decisions were made. We are older by a year, but we are richer in experience. Remember the good moments and don’t forget the bad ones. Let them be your roadmap to make it easier to make a decision that will help you be better, happier, richer.

Ahead of us is a new period, a year with new challenges, new hopes, new decisions.

The team of the Advisory Center for Agriculture and Rural Development “Triumph Consulting” is with you in those challenges. Dear farmers, we wish you the New Year 2023 to be filled with lots of health and happiness. May it bring happiness and joy to all homes.

We wish you the strength with which you will be able to cope with all the challenges in your agricultural holdings and climb to the pedestal of proud farmers with a dignified and happy life. May all your wishes come true and may we all share only beauty and success.

The team wishes you happy holidays

Advisory Center for Agriculture and Rural Development

“Triumph Consulting” Bitola