Мерка 211 – Помош за вршење на земјоделска дејност во подрачја со ограничени можности за земјоделска дејност

Ruralen-razvoj-merka-211

 

Оваа мерка се спроведува со поднесување на барањето за дирекни плаќања во земјоделството.