Мерка 214 – Помош за вршење на земјоделска дејност за заштита и унапредување на животната средина

Ruralen-razvoj-merka-214

 

Оваа мерка преставува неповратната финансиска поддршка за следните намени:

  • активности за воспоставување, следење и анализирање на состојбите со автохтоните земјоделски растенија и обезбедување на задолжителни генетски резерви.
  • воспоставување, следење и анализирање на состојбите со автохтоните раси на добиток и чување и обезбедување на задолжителни генетски резерви на автохтоните раси на добиток.
  • зачувување на генетската разновидност на автохтони раси на добиток (говедо – Буша, овца – каракачанска, овчеполска и шарпланинска овца, коза – балканска коза, куче – овчарско куче шарпланинец, овчарско куче караман и бивол – домашен бивол).
  • Средствата ги спроведува Министерството за исплата на субјектите на кои им е доделена јавна услуга или овластување согласно со прописите од областа на сточарството, семе и саден материјал, здравје и заштита на растенијата и земјоделство и рурален развој.